NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014686-3 (014686)

Calculation of load capacity of spur and bevel gears. Load capacity of external and internal spur - and helical gears

STANDARD published on 11.4.1988

Czech -
Print design (22.80 USD)

:

: ČSN 014686-3
: 014686
: 24223
: 11.4.1988
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN 014686-3 (014686):

Norma platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším i vnitřním evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé nebo šípové). Pro všechny uvedené druhy soukolí platí pro rozmezí okolní teploty od -40 do 100 stupňů C. Norma neplatí pro čelní a hřebenová soukolí, pro která jsou zpracovány zvláštní postupy pevnostního výpočtu. Neplatí rovněž pro soukolí u nichž je součinitel záběru profilu větší než 2,0. Norma uvádí vztahy pro stanovení výpočtových a přípustných napětí i výpočtových součinitelů bezpečnosti. Dále uvádí značky, názvy a jednotky, vstupní údaje pro kontrolní pevnostní výpočet, kontrolní výpočet na dotyk, kontrolní výpočet na ohyb, součinitele vnitřních dynamických sil, součinitele podílu zatížení jednotlivých zubů, součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů po šířce a součinitele jednopárového záběru