NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10846-2 (011676)

Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 2: Direct method for determination of the dynamic stiffness of resilient supports for translatory motion

STANDARD published on 1.1.2009

Czech -
Print design (14.70 USD)

:

: ČSN EN ISO 10846-2
: 011676
: 82706
: 1.1.2009
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN EN ISO 10846-2 (011676):

Tato část ISO 10846 specifikuje metodu určování přenosové dynamické tuhosti pro translační pohyby pružných podpor při specifikovaném předepnutí. Tato metoda se týká laboratorního měření vibrací na vstupní straně a měření blokovacích sil na výstupu a nazývá se "přímá metoda". Metoda je aplikovatelná na zkušební prvky s rovnoběžnými přírubami (viz obrázek 1). Pružné prvky, na které se vztahuje tato část ISO 10846, jsou ty izolátory, které jsou použity ke snížení - přenosu vibrací v dolní části rozsahu slyšitelných frekvencí (typicky 20 Hz až 500 Hz) na konstrukci, která může na příklad vyzařovat zvuk šířený tekutinou (vzduchem, vodou nebo jinou tekutinou), a - přenosu nízkofrekvenčních vibrací (typicky od 1 Hz do 80 Hz), které mohou na příklad působit na osoby nebo mohou způsobit poškození konstrukcí jakékoliv velikosti, jestliže jsou vibrace příliš mohutné. POZNÁMKA 1: V praxi může velikost dostupného zkušebního (dostupných zkušebních) zařízení omezit použití velmi malých nebo velmi velkých pružných podpor. POZNÁMKA 2: Vzorky průběžných podpor z pásků a rohoží jsou v této metodě zahrnuty. Jestli vzorek popisuje dostatečně chování složitého systému nebo ne, je na zodpovědnosti uživatele této části ISO 10846. Tato část normy ISO 10846 zahrnuje měření translací (posuvů) ve směru normály a v příčných směrech k přírubám. Přímá metoda zahrnuje frekvenční rozsah od 1 Hz až do frekvence fUL, která je obvykle určena zkušebním zařízením. POZNÁMKA 3: V důsledku velké různosti zkušebních zařízení a zkušebních prvků je fUL proměnná veličina. V této části ISO 10846 není adekvátnost zkušebního zařízení definována pro pevný frekvenční rozsah, nýbrž je stanovena na bázi naměřených dat, jak je popsáno v 6.1 až 6.4.