ČSN EN ISO 6926 (011616)

Acoustics - Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels

Translate name

STANDARD published on 1.12.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.30 USD excl. VAT
14.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 6926
Classification mark: 011616
Catalog number: 501259
Publication date standards: 1.12.2016
SKU: NS-668716
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustic measurements and noise abatement in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 6926 (011616):

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na akustické vlastnosti referenčních zdrojů zvuku: - časovou stabilitu vyzařovaného akustického výkonu; - spektrální charakteristiky; - směrovost. Časová stabilita je definována pomocí směrodatné odchylky opakovatelnosti (viz 5.2). Spektrální charakteristiky se mohou ověřovat buď v polobezodrazové místnosti, nebo v dozvukové místnosti měřením hladin akustického výkonu ve frekvenčních pásmech podle této mezinárodní normy (viz 5.4). Požadavky na index směrovosti mohou být ověřovány pouze v polobezodrazové místnosti (viz 5.5). Tato mezinárodní norma také určuje postupy pro uvádění hladinových kalibračních dat a nejistoty u zdroje zvuku zamýšleného k využití jako referenční zdroj zvuku ve smyslu jeho hladiny akustického výkonu za referenčních meteorologických podmínek, jak je definováno v kapitole 4, v oktávových a třetinooktávových pásmech a s frekvenčním vážením A. Tato mezinárodní norma se nazývá kalibrační norma, přestože je metoda vedena ve zkušební laboratoři a výsledky kalibračních hladin nejsou přímo přenositelné do národních norem pro míry v přesném metrologickém smyslu. Zkušební laboratoře provádějící tuto metodu nemusí splňovat všechny požadavky obvykle spojené s kalibrační laboratoří. POZNÁMKA: ISO/IEC 17025[15] stanovuje odlišné požadavky pro způsobilost zkušebních laboratoří, respektive kalibračních laboratoří. Laboratoře zkoušející referenční zdroje zvuku podle této mezinárodní normy by obvykle vyhověly požadavkům na zkušební laboratoře, ale nezbytně ne těm pro kalibrační laboratoře. Tato mezinárodní norma stanovuje metody kalibrace referenčních zdrojů zvuku nejen ve volném poli nad odrazivou rovinou, ale také v dozvukové zkušební místnosti v různých vzdálenostech od hraničních ploch. Pro polohu referenčního zdroje zvuku na jedné odrazivé rovině se uvažují dvě různá výše zmíněná zkušební prostředí pro frekvenční pásma 200 Hz a výše. Pro 160 Hz a nižší se mohou objevit nějaké systematické odchylky (viz 11.2). Pro frekvence pod 100 Hz je dána alternativní kalibrační metoda pomocí akustické intenzity. Zdroj zvuku může být buď umístěn přímo na podlahu, anebo namontován na stojan, v případě použití v určité výšce nad podlahou. Podle této mezinárodní normy se zdroje umístěné na stojanu kalibrují v dozvukové místnosti. Zdroje umístěné na zemi se kalibrují buď v polobezodrazové, nebo dozvukové místnosti. Pro zdroje umístěné na zemi v polobezodrazové místnosti je tato mezinárodní norma platná pouze pro zdroje s maximálním vertikálním rozměrem menším než 0,5 m a maximálním horizontálním rozměrem menším než 0,8 m. Podle této mezinárodní normy mohou být použity pouze referenční zdroje zvuku umístěné na zemi, pokud se provádí měření na měřicí ploše. Pro referenční zdroje zvuku používané nebo kalibrované za dozvukových podmínek se žádná omezení maximálních rozměrů neuplatňují

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 6926:2016/A1 (011616) Change

Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu.

Change published on 1.6.2021

Selected format:
Czech -
Print design (5.10 USD)


Show all technical information.
5.10 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.