ČSN ISO 8201 (011624)

Acoustics. Audible emergency evacuation signalSTANDARD published on 1.12.1993


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price5.00 USD excl. VAT
5.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 8201
Classification mark: 011624
Catalog number: 15122
Publication date standards: 1.12.1993
SKU: NS-180330
The number of pages: 8
Approximate weight : 24 g (0.05 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 8201 (011624):

Norma obsahuje ISO 8201-1987. Poslední desetiletí zaznamenalo rostoucí zájem o vytvoření mezinárodního akustického signálu, který by při zaslechnutí jednoznačně znamenal "okamžitě opustit budovu". Při hledání vhodného akustického signálu bylo vzato v úvahu že hladiny hluku pozadí a jeho kmitočtová spektra jsou tak proměnná, zejména v průmyslu, že žádné signalizační zařízení není schopno "proniknout" všemi hluky pozadí a všemi jejich frekvenčními spektry. Z tohoto důvodu se zdá rozumné vybrat takový druh zvuku, který je nejlépe schopen slyšitelně "proniknout" příslušný hluk pozadí v dané budově. Tato mezinárodní norma se vztahuje na akustické evakuační signály. Signál musí být použit výhradně v situacích vyžadujících okamžité opuštění budovy z důvodu nouze. Jeho zaznění musí signalizovat bezprostředně hrozící nebezpečí a jednoznačně vyjádřit nezbytnost okamžitě opustit budovu. Signál smí být použit i ve venkovním prostoru, je-li to vyžadováno kompetentním správním orgánem. Tato norma stanoví dva parametry akustického nouzového evakuačního signálu, tj. časový průběh a hladinu akustického tlaku požadovanou na všech místech uvažované oblasti příjmu signálu. Aby byl akustický nouzový evakuační signál rozpoznatelný, není třeba určovat jeho spektrální obsah. Spektrální obsah signálu má být zvolen tak, aby vyhovoval specifickým místním požadavkům anebo národním předpisům. Tato mezinárodní norma se nevztahuje na varovné signály, na situace, které jsou řešeny národními předpisy pro likvidaci hromadných neštěstích, na poplašné systémy na palubách lodí a signály ze všech vozidel pohybujících se ve venkovním prostoru jako např. vozidla policejní, požární a první pomoci. Hladina akustického tlaku tohoto akustického nouzového evakuačního signálu se stanoví takto: Na všech místech oblasti příjmu signálu musí hladina zvuku A během fáze "zapnuto" akustického nouzového evakuačního signálu, měřená při dynamické charakteristice F (FAST=rychle - viz ČSN IEC 651), jasně převyšovat nejvyšší hladinu zvuku A hluku pozadí zprůměrovanou v souvislém časovém intervalu 60 s a nesmí být nižší než 65 dB (viz ISO 7731, do 1.1.1994 do čs. norem nezavedena). Je-li průměrná hladina zvuku A hluku pozadí vyšší než 110 dB, musí být akustický nouzový evakuační signál doplněn dodatečnými vizuálními a taktilními signály. Počítá-li se s tím, že akustický nouzový evakuační signál má vzbudit spící osazenstvo, musí být minimální hladina zvuku A rovna 75 dB v hlavě lůžka při všech zavřených dveřích. Doba trvání tohoto akustického nouzového evakuačního signálu musí odpovídat době, která je potřebná k opuštění budovy nebo venkovního prostoru, nesmí být však kratší než 180 s. ČSN ISO 8201 (01 1624) byla vydána v prosinci 1993

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.