ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 (018398)

Electronic fee collection - Charging performance - Part 1: Metrics

Translate name

STANDARD published on 1.6.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.40 USD excl. VAT
14.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 17444-1
Classification mark: 018398
Catalog number: 505210
Publication date standards: 1.6.2018
SKU: NS-848716
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 (018398):

Tento dokument stanoví metriky pro posouzení výkonnosti výběru poplatků systému elektronického výběru poplatků (EFC) s ohledem na úroveň chyb spojených s výpočtem poplatků. Tento dokument je normou definující sadu nástrojů pro metriky. Detailní volba metriky závisí na aplikaci a konkrétním kontextu. Tento dokument popisuje sadu metrik s patřičnými definicemi, principy a formulacemi, které dohromady vytvářejí referenční rámec pro vytvoření požadavků na EFC systémy a pozdější posouzení jejich výkonnosti výběru poplatků. Metriky výkonnosti výběru poplatků definované v tomto dokumentu jsou zamýšleny pro všechna schémata zpoplatnění, bez ohledu na jejich technickou realizaci, systémovou architekturu, tarifní strukturu, geografické pokrytí nebo organizační model. Jsou definovány tak, aby byly nezávislé na technických detailech, které mohou být pro různé technologie a dodavatele odlišné, nebo se mohou v čase měnit, a hodnocený systém považují za "černou skřínku". Zaměřují se pouze na výsledek procesu zpoplatnění, tj. na částku, která je účtována v souvislosti s dopředu vypočtenou nebo teoreticky správnou částkou, spíše než na vnitřní proměnné z různých komponent systému jako jsou senzory, přesnost umístění, dosah signálu nebo optické rozlišení. Tento přístup zajišťuje srovnatelné výsledky pro každou metriku ve všech důležitých situacích. Metriky jsou vytvořeny tak, aby pokryly informace vyměněné v rozhraní koncového zařízení a interoperabilními rozhraními mezi poskytovateli mýtné služby, výběrčími mýtného a uživateli pozemní komunikace, stejně jako na úrovni end-to-end. Jsou definovány metriky pro následující informační výměny: - Hlášení mýtného; - Výkazy o mýtném; - Podrobností vyúčtování (podrobnosti vyúčtování) a asociovaná data událostí; - Žádosti o platbu na úrovni účtů uživatelů mýtné služby; - Uživatelské účty; - End-to-end metriky, které vyhodnotí celkový výkon způsobu zpoplatnění. Podrobnosti odůvodnění této volby jsou popsány v 5.1. Navržené metriky jsou konkrétně vybrány tak, aby chránily zájmy aktérů mýtného systému, jako jsou poskytovatelé mýtné služby, výběrčí mýtného a uživatelé pozemní komunikace. Metriky mohou být použity k definování požadavků (například v žádosti o nabídky) a k hodnocení výkonnosti. Tento dokument rozlišuje dva typy situací, pro které je nezbytné hodnocení výkonnosti: a) když je měření prováděno v průběhu omezeného časového období, například při formulování požadavků a hodnocení systémů pro účely akvizice, při provádění akceptačních zkoušek jako součástí prověřovacího procesu při uvedení do provozu nebo jako součást certifikačního procesu. Všechny tyto druhy měření se nazývají hodnocení (evaluation); b) když je potřeba měřit v rámci probíhajícího procesu v průběhu životnosti systému, za účelem ověření smluvního rozsahu služeb, zjištění podvodu nebo chybného fungování nebo k podpoře probíhajících procesů ke zlepšení údržby a výkonu. Tomuto typu hodnocení se říká monitoring. POZNÁMKA 1: Definice a metriky navržené v tomto dokumentu jsou zamýšleny pro obě tyto situace. V tomto dokumentu není zahrnuto následující. Tento dokument nenavrhuje konkrétní číselné vymezení výkonu nebo průměrné a mezní nejhorší chybné případy v procentech nebo peněžních jednotkách. Tato rozhodnutí jsou ponechána výběrčímu mýtného (nebo domluvě mezi výběrčím mýtného a poskytovatelem služby) v rámci poskytnutí způsobu k zajištění konzistentního rámce k popisu požadavků systému při vypisování žádosti o nabídky, pro systémové porovnání při akvizici, pro výsledky zkoušek, pro dohody o úrovni služeb (SLA) a probíhajícího monitorování výkonu (po nasazení). Tento dokument se nezabývá hodnocením předpokládaného výkonu systému na základě modelů a dat naměřených v rámci zkoušek na jiném místě. Tento dokument se nezabývá specifikací společného referenčního systému, který by byl potřeba pro porovnání výkonu různých systémů. Tento dokument nestanoví metriky pro ty části mýtného systému, které nejsou součástí procesního řetězce při výběru poplatků, jako je: - dohledový systém (enforcement); - bezpečnostní opatření. Tento dokument nepokrývá metriky v části procesního řetězce výběru poplatků, které se považují za soukromou záležitost jednoho z účastníků interoperability: - výkon zařízení jako je dosah signálu, optické rozlišení nebo dostupnost výpočetního systému například pro palubní zařízení, zařízení na straně infrastruktury nebo datová centra; - metriky pozičního výkonu: kvalita dat generovaných z pozičních senzorů je považovaný za interní aspekt koncového zařízení. Tyto chyby jsou maskovány algoritmy pro korekci chyb, filtrováním, odvozováním dat a robustností algoritmů pro rozpoznání mýtného objektu. Ačkoli některé z těchto aspektů mají přímý dopad na funkční charakteristiky výběru poplatků, tento dokument se jimi výslovně nezabývá. POZNÁMKA 2: Zatímco rozhraní koncového zařízení je považováno s ohledem na sféru odpovědnosti poskytovatele mýtné služby za interní, přesto je metrikami zohledněno. Existují dva důvody pro tuto výjimku: zaprvé soubor norem [ISO 17575 (soubor)] používá toto rozhraní a za druhé výměna informací v tomto rozhraní je také částí TSP-TC rozhraní (ISO 12855) a tudíž jsou potřeba metriky

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.