Standard TIN 70212 25.1.2019 preview

TIN 70212 (380702)

Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry.

Translate name

STANDARD published on 25.1.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.80 USD excl. VAT
17.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: TIN 70212
Classification mark: 380702
Publication date standards: 25.1.2019
SKU: NS-939145
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TIN

Annotation of standard text TIN 70212 (380702):

Svařování na ocelovém potrubí pod tlakem plynu je specifická činnost vyžadující zvláštní technická i bezpeč­nostní opatření. Bezpečné provedení je podmíněno:

– důsledným dodržováním technických podmínek uvedených v těchto technických instrukcích;

– organizačním zajištěním podle TPG 905 01.Dodržení technických podmínek a parametrů svařování, uvedených v těchto technických instrukcích, zajistí bezpečné provedení svařování z hlediska eliminace rizik porušení integrity potrubí v důsledku kombinace namáhání stěny potrubí tlakem a lokálního zatížení zvýšenou teplotou při svařování.Tyto technické instrukce vymezují standardní požadavky pro svařování pod tlakem plynu za stanovených podmínek metodou svařování 111 některých typů přivařovaných prvků (záplat a odboček, tj. hrdel, návarků) na potrubí definovaných parametrů (z nelegované nebo nízkolegované oceli s tloušťkou stěny 4,0 mm a více).Předmětem těchto instrukcí není přivařování na potrubí s tloušťkou stěny pod 4,0 mm. Pro tyto případy musí zhotovitel vhodným způsobem (např. výpočtem) spolehlivě prokázat, že přivařování na potrubí pod tlakem plynu bude bezpečné, a musí stanovit potřebná opatření. Jedním z takových opatření je snížení tlaku v potrubí.Objímky a tvarovky se instalují podle návodu výrobce, jehož použití, např. postupem podle TPG 905 01, schvaluje provozovatel.Tyto instrukce dále definují konkrétní způsob prokázání způsobilosti svářeče pro svařování na ocelových plynovodech pod tlakem plynu nad 5 bar do 40 bar včetně.Požadavky na kvalifikační (pracovní) zkoušku svářečů pro svařování na potrubí pod tlakem plynu jsou stanoveny na základě požadavků ČSN EN 12732+A1, tzn. provedení zkušebního svaru za podmínek stanove­ných provozovatelem. Podmínky provedení pracovní zkoušky jsou uvedeny v kapitole 5 těchto instrukcí. Kvalifikační (pracovní) zkouška se provádí ve zkušební organizaci, která je kvalifikována obdobným způsobem jako zhotovitel provádějící svařování na potrubích plynovodů pod tlakem plynu.Zkouška způsobilosti svářeče je provedena pod dohledem pracovníka některého z provozovatelů distribučního plynovodu. Ostatní provozovatelé distribučních plynovodů akceptují, že tato zkouška je universální a platí pro potrubí všech provozovatelů distribučních plynovodů v ČR.NAHRAZENÍ PŘEDCHOZíCH PŘEDPISů

Tyto technické instrukce nahrazují TIN 702 12 schválené dne 24. 11. 2011 s účinností od 1. 4. 2012, včetně Změny 1 schválené dne 7. 7. 2015 s účinností od 1. 9. 2015.

Změny proti předchozím TIN

Znění těchto technických instrukcí bylo upraveno na základě zkušeností praxe. Především byly provedeny úpravy textu vyplývající z nových právních předpisů, českých technických norem a technických pravidel. Byly upraveny požadavky na kvalifikaci svářečského personálu a na kvalifikaci pracovníků provádějících vizuální kontrolu svarů, dále požadavky na doložení přídavných materiálů a na dokument, který předloží svářecí dozor zhotovitele po ukončení svářecích a NDT prací. Rovněž byly upraveny podmínky na prodloužení platnosti pracovní zkoušky svářeče.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand