Standard TNI POKYN ISO/IEC 98-4 1.1.2020 preview

TNI POKYN ISO/IEC 98-4 (014109)

Uncertainty of measurement - Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment

Translate name

STANDARD published on 1.1.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.30 USD excl. VAT
25.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI POKYN ISO/IEC 98-4
Classification mark: 014109
Catalog number: 509137
Publication date standards: 1.1.2020
SKU: NS-980550
The number of pages: 76
Approximate weight : 228 g (0.50 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Metrology and measurement in general

Annotation of standard text TNI POKYN ISO/IEC 98-4 (014109):

Tento dokument obsahuje návody a postupy k posuzování shody položky (entity, předmětu nebo systému) se specifikovanými požadavky. Položkou může být například koncová měrka, váhy v potravinářském obchodě nebo vzorek krve. Tyto postupy lze použít, jestliže jsou splněny následující podmínky: - položka se charakterizuje jedinečnou skalární veličiny (viz 3.2.1) (měřitelnou vlastností) definovanou do podrobností, které postačí k tomu, aby byla přiměřeně representována v podstatě jedinečnou pravou hodnotou; POZNÁMKA - GUM poskytuje zdůvodnění, proč nepoužívat termín ,pravá´, ale v tomto dokumentu se bude tento termín používat tam, kde existuje možnost nejednoznačnosti nebo záměny. - interval dovolených hodnot vlastnosti je specifikován jednou nebo dvěma tolerančními mezemi; - vlastnost se může měřit a výsledek měření (viz 3.2.5) lze vyjádřit způsobem odpovídajícím zásadám GUM tak, že znalosti hodnoty vlastnosti lze přiměřeně popsat (a) hustotou pravděpodobnosti (viz 3.1.3), (b) a distribuční funkcí (viz 3.1.2), (c) numerickými aproximacemi těchto funkcí nebo (d) nejlepším odhadem spolu s intervalem pokrytí a přidruženou pravděpodobností pokrytí. Postupy rozpracované v tomto dokumentu se mohou používat k určení intervalu dovolených naměřených hodnot předmětné vlastnosti zvaného interval přijetí. Meze přijetí lze volit tak, aby se vyrovnala rizika spojená s přijetím položek nevyhovujících shodě (riziko odběratele) nebo s odmítnutím položek shodě vyhovujících (riziko výrobce). Dokument uvádí dva druhy problémů při posuzování shody. Prvním je volba mezí přijetí tak, aby byla zajištěna požadovaná pravděpodobnost shody pro jednotlivou měřenou položku. Druhým je volba mezí přijetí tak, aby byla zajištěna přijatelná průměrná úroveň konfidence při měření řady (nominálně shodných) položek. Návody k jejich řešení jsou součástí tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje příklady ilustrující jednotlivé návody. Představovanou koncepci lze rozšířit na obecnější problémy posuzování shody, založené na měření souboru skalárních měřených veličin. Dokumenty jako jsou odkazy [19, 13] se zabývají hledisky posuzování shody specifickými pro jednotlivá odvětví. Tento dokument je určen manažerům kvality, členům normalizačních organizací, akreditačním orgánům a personálu zkušebních a měřicích laboratoří, inspekčním orgánům, certifikačním orgánům a regulačním agenturám, akademikům a výzkumníkům

These corrections apply to this standard:

TNI POKYN ISO/IEC 98-4:2020/Oprava1 (014109) Correction

Correction published on 1.4.2020

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.