ČSN EN 1032+A1 (011425)

Mechanical vibration - Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission valueSTANDARD published on 1.6.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.00 USD excl. VAT
15.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 1032+A1
Classification mark: 011425
Catalog number: 83507
Publication date standards: 1.6.2009
SKU: NS-138686
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibration and shock with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN 1032+A1 (011425):

A1 Tato evropská norma specifikuje určení emisí celkových vibrací a vibrací přenášených na ruce v místě(ech) obsluhy při zkoušení mobilního strojního zařízení. Tato evropská norma má napomáhat technickým normalizačním komisím zodpovědným za přípravu zkušebních předpisů pro vibrace ke specifickým druhům strojních zařízení s cílem zajistit, aby takové zkušební předpisy pro vibrace: - byly co možná nejvíce homogenní, aby každý jednotlivý zkušební předpis měl jednotnou základní stavbu; - byly v plném souladu se základními normami pro měření emise vibrací; - odrážely nejnovější technické znalosti o metodách určování emise vibrací specifické skupiny uvažovaných strojních zařízení; - poskytly výrobcům normalizovanou metodu určování a deklarování hodnot(y) emise vibrací pro jejich strojní zařízení; - umožňovaly uživateli strojního zařízení nebo členu inspekčního orgánu porovnat hodnoty emise vibrací různých strojních zařízení a ověřit hodnoty emise vibrací poskytnutých výrobcem. Tato evropská norma uvádí požadavky na přípravu zkušebních předpisů pro vibrace, včetně směrnic pro podmínky, za kterých musí měření probíhat (např. provozní podmínky). V příloze A jsou v souhrnu uvedeny údaje, které mají být obsaženy v typickém zkušebním předpisu pro vibrace. Zkušební předpisy pro vibrace založené na této evropské normě by měly stanovit měřicí postupy, které poskytují přesné a reprodukovatelné výsledky, které jsou co možná nejvíce ve shodě s hodnotami naměřenými za reálných pracovních podmínek. Při určování velikosti vibrací, která má být uvedena v návodu k použití, tato evropská norma vyžaduje provozní podmínky umožňující určení 75-percentilu z hodnot vibrací vyvolaných v místě obsluhy při provozním režimu, který vyvolává nejvyšší vibrace. Tato evropská norma platí pro polohy vsedě a vstoje. Platí pro všechna mobilní strojní zařízení produkující periodické nebo náhodné vibrace s přechodovými ději nebo bez nich. Tato norma se nezabývá úhlovými vibracemi. Tato evropská norma obsahuje dostatečný návod k navržení náležité zkoušky strojního zařízení, pro které neexistuje žádný zkušební předpis pro vibrace. Lze ji také použít k určení hodnot emise vibrací jednotlivých strojů. Tato evropská norma neuvádí přípustné nebo doporučené hodnoty vibrací. Emisní hodnoty by se všeobecně neměly používat při posuzování zdravotního rizika. Tato evropská norma neuvádí žádný návod nebo doporučení pro stanovení expozice člověka vibracím nebo rázům.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.