ČSN EN ISO 10846-5 (011676)

Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 5: Driving point method for determination of the low-frequency transfer stiffness of resilient supports for translatory motionSTANDARD published on 1.9.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.30 USD excl. VAT
14.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10846-5
Classification mark: 011676
Catalog number: 84101
Publication date standards: 1.9.2009
SKU: NS-164254
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10846-5 (011676):

Tato část EN ISO 10846 specifikuje metodu měření v budicím bodě pro určení funkce nízkofrekvenční přenosové dynamické tuhosti pro translace pružných podpor při specifikovaném předepnutí. Metoda se týká laboratorního měření vibrací a sil na vstupní straně při blokované výstupní straně a nazývá se "metoda měření v budicím bodě". Tuhost, která je výsledkem měření vstupní výchylky (rychlosti, zrychlení) a vstupní síly se nazývá vstupní dynamická tuhost. Tuto metodu lze užít pro určení přenosové dynamické tuhosti pouze při nízkých frekvencích, kdy se sobě rovnají vstupní dynamická tuhost a přenosová tuhost. Metoda je aplikovatelná na zkušební prvky s rovnoběžnými přírubami. Pružné prvky, na které se vztahuje tato část EN ISO 10846, jsou ty, které jsou použity ke snížení a) přenosu vibrací v dolní části rozsahu slyšitelných frekvencí (typicky 20 Hz až 200 Hz) na konstrukci, která může na příklad vyzařovat zvuk šířený tekutinou (vzduchem, vodou nebo jinou tekutinou), a b) přenosu nízkofrekvenčních vibrací (typicky od 1 Hz do 80 Hz), které mohou na příklad působit na osoby nebo mohou způsobit poškození konstrukcí jakékoliv velikosti, jestliže jsou vibrace příliš mohutné. Tato část EN ISO 10846 zahrnuje měření translací (posuvů) ve směru normály a v příčných směrech k přírubám. Metoda pokrývá frekvenční rozsah od f1 = 1 Hz do horní mezní frekvence fUL. V typickém případě 50 Hz fUL 200 Hz. Data, získaná podle metody specifikované v této části EN ISO 10846, mohou být použita pro: - informace o výrobcích, které poskytují výrobci nebo dodavatelé; - informace v průběhu vývoje výrobku; - řízení jakosti; a - výpočet přenosu vibrací přes izolátory.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.