ČSN EN ISO 10846-2 (011676)

Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 2: Direct method for determination of the dynamic stiffness of resilient supports for translatory motionSTANDARD published on 1.1.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.00 USD excl. VAT
15.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10846-2
Classification mark: 011676
Catalog number: 82706
Publication date standards: 1.1.2009
SKU: NS-164249
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustic measurements and noise abatement in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10846-2 (011676):

Tato část ISO 10846 specifikuje metodu určování přenosové dynamické tuhosti pro translační pohyby pružných podpor při specifikovaném předepnutí. Tato metoda se týká laboratorního měření vibrací na vstupní straně a měření blokovacích sil na výstupu a nazývá se "přímá metoda". Metoda je aplikovatelná na zkušební prvky s rovnoběžnými přírubami (viz obrázek 1). Pružné prvky, na které se vztahuje tato část ISO 10846, jsou ty izolátory, které jsou použity ke snížení - přenosu vibrací v dolní části rozsahu slyšitelných frekvencí (typicky 20 Hz až 500 Hz) na konstrukci, která může na příklad vyzařovat zvuk šířený tekutinou (vzduchem, vodou nebo jinou tekutinou), a - přenosu nízkofrekvenčních vibrací (typicky od 1 Hz do 80 Hz), které mohou na příklad působit na osoby nebo mohou způsobit poškození konstrukcí jakékoliv velikosti, jestliže jsou vibrace příliš mohutné. POZNÁMKA 1: V praxi může velikost dostupného zkušebního (dostupných zkušebních) zařízení omezit použití velmi malých nebo velmi velkých pružných podpor. POZNÁMKA 2: Vzorky průběžných podpor z pásků a rohoží jsou v této metodě zahrnuty. Jestli vzorek popisuje dostatečně chování složitého systému nebo ne, je na zodpovědnosti uživatele této části ISO 10846. Tato část normy ISO 10846 zahrnuje měření translací (posuvů) ve směru normály a v příčných směrech k přírubám. Přímá metoda zahrnuje frekvenční rozsah od 1 Hz až do frekvence fUL, která je obvykle určena zkušebním zařízením. POZNÁMKA 3: V důsledku velké různosti zkušebních zařízení a zkušebních prvků je fUL proměnná veličina. V této části ISO 10846 není adekvátnost zkušebního zařízení definována pro pevný frekvenční rozsah, nýbrž je stanovena na bázi naměřených dat, jak je popsáno v 6.1 až 6.4.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.